Informačný systém eurofondov sa otvára verejnosti.

Previous press release

Informačný systém eurofondov sa otvára verejnosti.

TREND, Júl 2015Prvé dáta na novo sprístupnenom portáli itms2014.sk budú verejnosti k dispozícii v novembri, od januára sa budú dať podávať žiadosti aj elektronicky.

 

Koncom roka by sa mal začať otvárať verejnosti Informačno-technologický monitorovací systém pre eurofondy. Dátami z výziev na aktuálne programovacie obdobie ho práve začínajú napĺňať úradníci z riadiacich orgánov. Verejne prístupná časť aplikácie ITMS2014+ na webovej adrese www.itms2014.sk by záujemcom o eurofondy i ďalším používateľom mala slúžiť od novembra. Vtedy by mali byť prístupné informácie o schválených či zamietnutých žiadostiach o finančný príspevok, podporených projektoch a ich aktuálnom stave. Zverejňovanie informácií o kontrahovaní a čerpaní pomoci je naplánované od decembra. Od januára 2016 by sa mali dať predkladať formuláre a dokumenty v elektronickej podobe.

 

V rukách úradníkov

 

Keďže názvy operačných programov bývajú veľmi zložité a pre laika býva ťažké prepracovať sa k programu, z ktorého je oprávnený čerpať pomoc na svoj projekt, na portáli ITMS2014+ by sa k nemu mal dopracovať cez vyhľadávanie na základe jednoduchých kľúčových slov. Tu však bude veľa závisieť od úradníkov. Čím aktívnejšie budú zamestnanci príslušných vyhlasovateľov výziev pristupovať k napĺňaniu systému dátami, tým viac žiadateľov oslovia a rozšíri sa im tak skupina, z ktorej budú môcť vyberať tie najlepšie projekty. ,,Ak si neuvedomia dôležitosť toho kroku, tak by sme nemali byť prekvapení, že pri čerpaní nebudeme úspešní. Zamestnanci nášho odboru sú pripravení poskytovať im plnú podporu, školiť ich a konzultovať," povedal riaditeľ odboru ITMS Centrálneho koordinačného orgánu na Úrade vlády SR Miloš Hason. Jeho odbor poskytol TRENDU informáciu, že označovanie prostredníctvom kľúčových slov v ITMS2014+ je založené na dobrovoľnosti jednotlivých riadiacich orgánov. Keď však TREND oslovil úrad vicepremiéra Ľubomíra Vážneho zodpovedného za eurofondy s otázkou, či bude tieto aktivity úradníkov kontrolovať, keďže od nich závisí vytváranie verejne prístupnej databázy, ten odpovedal, že označovanie kľúčovými slovami budú mať riadiace orgány ešte pred vyhlásením výzvy ako povinnosť. ,,Táto činnosť bude priebežne monitorovaná a kontrolovaná," napísala hovorkyňa vicepremiéra Silvia Belešová.

 

Čo bude verejné a čo nie

 

Projektový manažér Peter Kulich vysvetľuje, že aplikácia má verejnú a neverejnú časť. Verejná sa ešte delí na časť prístupnú bez aktívneho používateľského konta a časť prístupnú iba s aktívnym používateľským kontom. V časti prístupnej bez konta budú zverejnené dáta zaujímavé pre verejnosť napríklad o pripravovaných výzvach, aktuálne vyhlásených výzvach, schválených alebo neschválených žiadostiach o finančný príspevok, realizovaných projektoch, o kontrahovaní a čerpaní finančných prostriedkov v rámci jednotlivých operačných programov a podobne. Budúci odberatelia finančnej pomoci získajú v časti prístupnej iba s aktívnym používateľským kontom možnosť jednoduchšie podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Formuláre budú mať sprievodcu, ktorý podobne ako pri nakupovaní v e-shopoch alebo inštalovaní softvéru automaticky naviguje žiadateľa až dovtedy, kým vypĺňanie formuláru neukončí. Zvyšok dát bude v neverejnej časti, prístupnej len štátnym, verejným, prípadne kontrolným orgánom. Štátni úradníci budú mať elektronický nástroj, ktorý by ich mal odbremeniť od ,,papierovania", uľahčiť im posudzovanie projektov, skrátiť lehoty na spracovanie žiadostí, poskytnúť priebežné informácie o aktuálnom čerpaní fondov podľa jednotlivých operačných programov. Aktuálne až do konca roka platí to, že sa používateľ zaregistruje elektronicky, žiadosť o registráciu elektronicky odošle a v poslednom kroku je potrebné si ju vytlačiť, fyzicky podpísať a poslať na schválenie do DataCentra. To ju schváli, až keď fyzicky overí, že ju podala oprávnená osoba. Po 1. januári pribudne možnosť plne elektronickej registrácie a aj výhradne elektronického žiadania o nenávratný finančný príspevok, prípadne podávania žiadostí o platbu. Podmienkou však bude elektronický alebo zaručený elektronický podpis. Ostatní žiadatelia budú postupovať tak ako v súčasnosti. Zriaďovať konto môže iba podnikateľ - právnická alebo fyzická osoba, prípadne iný subjekt, ktorý je oprávnený čerpať finančnú pomoc z eurofondov.

 

Mobily namiesto šanónov

 

Od októbra bude dostupná aj bezplatná mobilná aplikácia v Google Play a App Store. Jej úlohou bude predovšetkým informovať zainteresovaných o procesoch súvisiacich so žiadosťou, ktorú podali, či o stave čerpania finančnej pomoci. Verejná časť aplikácie bude informovať žiadateľov o stave spracovania žiadosti. Neverejná bude opäť slúžiť zamestnancom štátu predovšetkým na spravovanie dokumentácie. Prakticky by to podľa M. Hasona malo vyzerať tak, že úradník, ktorý pôjde na kontrolu projektu, nebude musieť brať obsiahlu dokumentáciu so sebou, ale cez aplikáciu k nej bude mať prístup v elektronickej podobe. Časom by mal mať možnosť prostredníctvom aplikácie aj zadokumentovať napríklad fotografiami stav projektu na mieste. Generálni riaditelia sekcií či ministri na rokovaniach budú mať možnosť kedykoľvek zistiť cez aplikáciu aktuálny stav čerpania fondov po jednotlivých operačných programoch k danému dňu. ,,Do neverejnej časti bude mať prístup štátna správa - ministerstvá, vyššie územné celky, ÚVO a iné orgány podieľajúce sa na implementácii štrukturálnych a investičných fondov," dodal M. Hason.

 

Elektronicky od januára

 

Z nariadení Európskej komisie vyplýva požiadavka postupne prejsť na komunikáciu aj v elektronickej podobe. Od 1. januára 2016 by členské krajiny mali pripraviť systém na takúto komunikáciu. ,,Nie všetky vstupy máme pod našou kontrolou, závisí to aj od našich partnerov. Ak ich elektronické služby budú dostupné, naše budú fungovať ," povedal M. Hason. Pevne verí, že by januárový termín mal byť dodržaný. V žiadnom prípade však podľa neho nemožno povedať, že odvtedy bude fungovať všetko. ,,Vývoj a modifikácia kopíruje cyklus implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v SR. Jednotlivé funkcionality, a to aj smerom k verejnosti, sa sprístupňujú v čase, keď sú potrebné. Odhad ukončenia vývoja systému a celej aplikácie je prvá polovica roku 2018," predpokladá M. Hason. Aplikácia podľa neho má komunikovať s viac ako dvadsiatimi externými systémami, ktoré fungujú mimo nich. Ide napríklad o systém Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, finančnej a daňovej správy, obchodného registra či pripravovaného registra právnických osôb. Žiadateľ pri vypĺňaní dotazníka nebude musieť fyzicky obiehať tieto inštitúcie a žiadať potvrdenia, systém jeho údaje na základe IČO, resp. iných identifikátorov po prepojení s týmito systémami doplní sám. Uznesením vlády dostali gestori jednotlivých informačných systémov povinnosť pripraviť svoje systémy na prepojenie s ITMS2014+. Či sa tak k 1. januáru 2016 aj stane, je na nich. Hovorkyňa vicepremiéra Vážneho TRENDU napísala, že proces prepojenia informačných databáz a systémov tretích strán je priebežne monitorovaný, nepredpokladajú vážnejšie problémy.

 

Čo je ITMS2014+

 

Centralizovaný informačný systém sa vytvára na základe požiadaviek Európskej komisie. Má podporiť procesy spojené s prípravou, plánovaním, monitorovaním a hodnotením poskytovania európskych štrukturálnych a investičných fondov v SR v programovom období 2014 2020. Systém vlastní Úrad vlády SR, prevádzkuje DataCentrum, dodávateľom je konzorcium firiem Atos a AxonPro. Financuje sa z Operačného programu Technická pomoc. Celkové náklady na projekt ITMS2014+ sú 16,5 milióna eur, z toho 8,5 milióna za úpravu existujúcich funkcionalít a architektúry ITMS už Úrad vlády preplatil. Zmluva o aktualizácii existujúcich a rozširovaní nových funkcionalít za ďalších osem miliónov eur bola uzavretá 18. mája a potrvá do 31. marca 2016, preplatená zatiaľ nebola. Úrad vlády už pripravuje verejnú súťaž na ďalší rozvoj ITMS2014+, vyhlásiť by ju mal na jeseň.

 

Kontakt pre médiá:

marketing.sk@atos.net

Next press release

Kontaktujte nás

Atos
More Info
trans-1-px
  • Kontakt
Naša stránka používa súbory cookies. V prípade pokračovania prezerania našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ktoré používame na meranie a
porozumenie ako sú naše webové stránky používané a prezerané a taktiež na zlepšenie funkčnosti našich webových stránok. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookies,
môžete zakázať ich používanie vo vašom webovom prehliadači tak, ako je to popísané v našej Politike na ochranu súkromia.
Akceptujem cookies Viac informácií